Orvosi ellátás

Az ellátásokat az önkormányzati egészségügyi központokban
(Terveyskeskus/Hälsovardscentral) vagy praktizáló orvosnál/fogorvosnál
lehet igénybe venni. Ezeken a helyeken csak az önrészt kell a betegnek
megfizetnie. Valamennyi kezelés során be kell mutatni a KELA kártyát
vagy az Európai Egészségbiztosítási Kártyát. Magánorvos, vagy fogorvos
által nyújtott kezelés költségeit elõször a betegnek kell megtérítenie.

Gyógyszerek
Gyógyszer az orvos által kiállított receptre gyógyszertárakban váltható
ki. (KELA kártya bemutatandó!)
A gyógyszerek árát a betegnek kell fizetnie.
Rövid idejû kezelés esetén az orvostól, vagy a kórházban térítésmentesen
kaphat gyógyszert.

Kórházi kezelés
Szükség esetén a kezelõ orvos beteg-jegyet - kórházi beutalót - állít ki.
Sürgõsségi esetekben közvetlenül is fordulhat a kórházakhoz a KELA
kártyával vagy az Európai Egészségbiztosítási Kártyájával vagy
formanyomtatvánnyal.

Visszatérítés
Amennyiben bármilyen oknál fogva a magánorvosnak, vagy a fogorvosnak a
kezelés teljes összegét készpénzzel kellett megfizetnie, a számláról
szóló igazolást õrizze meg, és forduljon a finn társadalombiztosítási
intézmény, a KELA képviseletéhez. A számláról szóló igazolás hátoldalán
szereplõ költségtérítésre vonatkozó kérelmet ki kell töltenie (min. a
lakóhelyre, dátumra és banki elérhetõségre vonatkozó rubrikákat ki kell
tölteni és alá kell írni a nyomtatványt.) A dokumentumokat postán is el
lehet juttatni a helyi KELA-hoz. Ebben az esetben a Kártya fénymásolatát
is elegendõ elküldeni. A visszatérítés nem vonatkozik arra az esetre, ha
önrészt kellett fizetnie az ellátással kapcsolatban. A kérelmet a számla
kiegyenlítését követõen hat hónapon belül lehet benyújtani a KELA-hoz.
Az önrész semmilyen biztosító sem téríti vissza (KELA OEP).
A finn jogszabályok alapján az alábbiak szerint lehet költségtérítést
igényelni:

Orvosi ellátás magánorvosnál
a díjtétel 60 %-a egy maximált (változó) összeghatárig
Fogorvosi kezelés magánorvosnál
a kiadások 60 %-át térítik meg egy maximált (változó) összeghatárig,
fogszabályzás és fogpótlás esetén nincs térítés

Gyógyszerek
a 10 eurós kötelezõ önrész levonását követõen fennmaradó kiadások 50 %-a
súlyos, hosszú lefolyású betegség esetében az 5 eurós önrész kivételével
a fennmaradó kiadások egy maximált (változó) összeghatárig 75-100 %-a

Orvosi vizsgálat és kezelés
A vizsgálat díjának 75%-a visszaigényelhetõ egy maximált (változó)
összeghatárig; 13.46 euró önrész minden esetben fizetendõ